Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków ?

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą:

– Przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez jednego z małżonków bądź obojga. Warto zaznaczyć, że wspólnota majątkowa kończy się wraz z zawarciem umowy o rozdzielności majątkowej, rozwodu, separacji, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków bądź ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

– Wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków: bierzemy tutaj pod uwagę zarówno umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło, premie, wynagrodzenia, zasiłek wychowawczy, odprawy rentowe, emerytalne, emerytura, renta, renta inwalidzka, stypendia etc.

– Dochody z majątku wspólnego oraz majątku osobistego każdego z małżonków: dochody z tytułu wynajęcia mieszkania.

– Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz pracowniczym funduszu emerytalnym małżonków.
Przedmioty majątkowe nabyte przez zapis, darowiznę lub dziedziczenie należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy darczyńca bądź spadkodawca ustanowił inaczej. Jeżeli jednak w ramach darowizny bądź spadku otrzymaliśmy przedmioty codziennego użytku służące obojga małżonkom, wchodzą one automatycznie w skład majątku wspólnego chyba, że darczyńca/spadkodawca ustanowił inaczej.